wtorek, 14 listopada 2017

Rozwinięcie wyroku WD MZPN

ORZECZENIE Wydziału Dyscypliny MZPN w Krakowie z dnia 09.11.2017. Obwiniony: Henryk Świerczek.
Przewinienie dyscyplinarne: Wypowiedzi lub inne działania mogące narazić na utratę zaufania, potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji, znieważające członków władz MZPN.
Orzeczenie: Kara dyskwalifikacji czasowej w wymiarze 3 lat
Podstawa prawna: Art. 140 § 1 w związku z art. 77 lit d. w związku z art. 13 § 1 pkt 5. w związku z art. 19 § 3, §5 i §6 Regulaminu w związku z art. Dyscyplinarnego PZPN.
Uzasadnienie: Ustalono po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego zgodnie z zasadami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Wydział Dyscypliny uznał obwinionego winnym zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego i wymierzył karę stosownie do zasad wymiaru kary przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem na piśmie zostanie sporządzone i doręczone obwinionemu. Zarządzeniem Przewodniczącego, ze względu na zawiłość sprawy orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostanie obwinionemu doręczone w terminie do 30 dni. Orzeczenie nie jest prawomocne.

                                       ROZWINIĘCIE PODSTAWY PRAWNEJ
Art. 140
Rodzaje rozstrzygnięć
§1.   W przypadku, jeżeli organ dyscyplinarny przyjmuje odpowiedzialność dyscyplinarną obwinionego, wymierza mu karę dyscyplinarną.

Art. 77
Wypowiedzi poniżające
Za  wypowiedzi  lub  inne  działania,  mogące  poniżyć  w  opinii  publicznej,  narazić  na  utratę zaufania, potrzebnego do  wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki nożnej lub znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej,  klubów,  zawodników,  trenerów,  sędziów,  działaczy  sportowych  i innych  osób, wskazanych w art.  2 niniejszego regulaminu, wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem kibiców karę:
a)  upomnienia,
b)  nagany,
c)  karę pieniężną w wysokości od 500 zł.
d)  dyskwalifikacji,

Art. 13
Katalog kar zasadniczych
§1. Karami zasadniczymi, wspólnymi są:
1)  upomnienie,
2)  nagana,
3)  kara pieniężna,
4)  nakaz zwrotu otrzymanych nagród,
5)  dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,
6)  zawieszenie albo pozbawienie licencji,
7)  wykluczenie z PZPN.

Art. 19
Kara dyskwalifikacji
§1.   Kara  dyskwalifikacji  wymierzona  zawodnikowi   polega  na  zakazie  uczestnictwa
w  rozgrywkach,  których  dotyczy  orzeczona  kara  oraz  przebywania   w  strefie  przylegającej bezpośrednio do boiska.
§2.   W  przypadku  dyskwalifikacji  czasowej  zawodnika,  nie  może  on  uczestniczyć  w
żadnych zawodach piłkarskich oraz pełnić jakichkolwiek funkcji związanej z działalnością
w piłce nożnej.
§3.   Kara  dyskwalifikacji  wymierzona  innemu  obwinionemu  niż  zawodnikowi  polega  na zakazie  reprezentowania  drużyny   i  klubu  wobec  innych  osób,  przebywania  w  strefie bezpośrednio  przylegającej  do  boiska  oraz  w  miejscach  wydzielonych  dla kierownictwa drużyny, zawodników rezerwowych i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek  funkcji, związanej z działalnością w piłce nożnej.
§4.   W  przypadku,  jeżeli  karę  dyskwalifikacji  orzeczono  jako  zakaz  uczestnictwa  w
określonej liczbie meczów, górna granica tej kary wynosi 10 meczów.
§5.   W  przypadku  orzeczenia  czasowej  kary  dyskwalifikacji,  wymierza  się  ją  w
tygodniach,  miesiącach  lub  latach,  przy  czym  jeżeli  orzeczono  ją  wobec  zawodnika  w wymiarze  nie  wyższym  niż  6  miesięcy,  do  okresu  jej  wykonywania   nie  wlicza  się  okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie.
§6.   Górna granica kary dyskwalifikacji, orzeczona w latach nie może przekraczać 10 lat.
§7.   Orzeczenie kary dyskwalifikacji na stałe oznacza dyskwalifikację dożywotnią.

Komentarz:


Wydawało mi się, że chociaż w niewielkim stopniu rozumiem Regulamin Dyscyplinarny, ale to orzeczenie pokazało, jak w wielkim byłem błędzie. W żaden logiczny sposób nie mogę się połapać, czego tak naprawdę dotyczy ta dyskwalifikacja? Nie mam zielonego nawet pojęcia co mi wolno a czego nie? Nie pozostaje mi nic innego jak czekanie na pisemne uzasadnienie tegoż wyroku. Szczególne zdumienie budzi we mnie termin 30 dni na sporządzenie uzasadnienia. Co w tym jest takie zawiłe? Art.143 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN mówi, że „orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od ogłoszenia, doręcza się obwinionemu...” - § 5  mówi, że „z uwagi na zawiłość sprawy, organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas do 14 dni”.

Ze szczególnym zainteresowaniem oczekiwał będę, czy Pan Przewodniczący Bartosz Ryt w jakikolwiek sposób uwzględni moje pismo jakie skierowałem do Pana Rzecznika MZPN i odniesie się w swoim uzasadnieniu do zachowania Pana Prezesa Niemca czy Pana Nagawieckiego względem Pana Prezesa Bońka jak i całego PZPN-u? O sobie nawet nie wspominam. Każdy uczciwy i prawy człowiek powinien mieć to na uwadze wydając wyrok na inną osobę. Wszyscy powinniśmy być równi wobec prawa. Innym pozostaje fakt, że ta sprawa w ogóle nie powinna trafić pod obrady WD MZPN.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza