wtorek, 7 listopada 2017

Priorytetowy temat !!!

Szanowni Państwo! Poniżej zamieszczam mój wniosek jaki skierowałem do Pana Prezydenta Miasta Krakowa dotyczący Uchwały Kompetencyjnej Zarządu MZPN. Wniosek otrzymał MZPN w Krakowie, dlatego uznałem, że już mogę umieścić go na blogu, do publicznej wiadomości. Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z tym wnioskiem. To dla mnie bardzo ważne. Na tej podstawie będziecie mogli uczciwie stwierdzić, czy złożenie tego wniosku miało merytoryczne uzasadnienie. Aby mieć 100% wiedzę, należy zapoznać się z samą Uchwałą Zarządu MZPN z 30 marca 2017 roku. Uchwała znajduje się na stronie internetowej tarnowskiego Związku (dodano 7 kwietnia ). Jaka będzie decyzja Prezydenta Krakowa? W niedługim czasie się o tym przekonamy.

Pan Prezydent Miasta Krakowa
 
Dotyczy: Niezgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Uchwały Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 marca 2017 r. nr 4/Z/2017

WNIOSEK o podjęcie czynności nadzorczych

Niniejszym pismem zwracam się do organu nadzoru nad Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej z wnioskiem o podjęcie czynności nadzorczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, a w szczególności wystąpienie o uchylenie Uchwały nr 4/Z/2017 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30.03.2017 r. w sprawie kompetencji terenowych jednostek organizacyjnych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz zasad powierzania zadań i nadzoru nad tymi jednostkami. Wyżej wskazany dokument zawiera przepisy sprzeczne z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) w zakresie prawnych możliwości tworzenia i nadzorowania terenowych jednostek organizacyjnych oraz określania kompetencji władz związku sportowego.
Uzasadnienie

⦁    Właściwość adresata pisma

Małopolski Związek Piłki Nożnej (dalej: MZPN), zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Na wstępie należy wskazać, iż na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, nie została przewidziana forma prawna działania związków sportowych jaką jest stowarzyszenie kultury fizycznej. Pragnę więc zwrócić uwagę na powyższe błędne oznaczenie wynikające bądź to z braku aktualizacji danych bądź niezgodności z przepisami ustawy o sporcie.

Art. 6 Ustawy o sporcie
1. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe.
2. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, organem nadzoru nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę w mieście Kraków jest Prezydent miasta Krakowa. W związku z powyższym Prezydent miasta Krakowa jest właściwy nad sprawowaniem nadzoru nad Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej w zakresie tworzenia i stosowania prawa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

⦁    Argumenty merytoryczne

Na podstawie Uchwały nr 4/Z/2017 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30.03.2017 r.  (dalej: Uchwała) wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi utworzono terenowe jednostki organizacyjne MZPN, określono ich kompetencje, zasady powierzania im zadań MZPN, zasady nadzoru MZPN nad jednostkami terenowymi oraz rozszerzono kompetencje organów MZPN.

Uchwała nr 4/Z/2017 Zarządu MZPN z dnia 30.03.2017 r.
§ 1
Niniejsza uchwała określa:
⦁    Kompetencje terenowych jednostek organizacyjnych MZPN (zwanych dalej jednostkami terenowymi);
⦁    Zasady powierzania jednostkom terenowym zadań MZPN;
⦁    Zasady nadzoru MZPN nad jednostkami terenowymi.
§ 2
Na terenie działania MZPN funkcjonują jednostki terenowe: okręgi i podokręgi.
§3
⦁    Jednostki terenowe obowiązane są do przestrzegania przepisów wewnętrznych, w szczególności statutu, uchwał i decyzji wydanych przez właściwe organy MZPN.
§ 4
⦁    MZPN może powierzać jednostkom terenowym swoje zadania. Jednostki terenowe wykonują powierzone zadania w imieniu i na rzecz MZPN.
⦁    Zarząd MZPN kontroluje prawidłowość wykonywania zadań powierzonych jednostkom terenowym pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

§ 7
⦁    Jednostki terenowe są obowiązane do przedkładania Prezydium Zarządu MZPN do zatwierdzenia:
⦁    Budżetu jednostki terenowej – w terminie do końca stycznia każdego roku;
⦁    Regulaminów rozgrywek – w terminie tygodnia od dnia przyjęcia.
⦁    Prezydium Zarządu podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w oparciu o ich analizę pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
§ 8
⦁    Organy MZPN posiadają kompetencje nadzorcze względem organów jednostek terenowych w granicach określonych przez Zarząd MZPN.
⦁    Komisja Rewizyjna MZPN kontroluje całokształt działalności jednostek terenowych. Na żądanie Komisji rewizyjnej organy jednostek terenowych obowiązane są do współdziałania i pomocy we wszystkich czynnościach kontrolnych, w szczególności składania wyjaśnień i okazania dokumentów.
⦁    W wypadku naruszenia przepisów przez organ jednostki terenowej Zarząd MZPN może:
⦁    Wezwać organ do usunięcia naruszenia przepisów oraz zachowania zgodnego z przepisami;
⦁    Uchylić uchwały i decyzje wydane z naruszeniem przepisów;
⦁    Cofnąć lub zawiesić powierzenie kompetencji wykonywanych z naruszeniem przepisów;
⦁    Odmówić udzielenia lub cofnąć udzieloną uprzednio pomoc organizacyjną i finansową.

W związku z powyższym, na mocy wprowadzonych przepisów Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (dalej: TOZPN), który jest niezależnym od MZPN związkiem sportowym, działającym na podstawie art. 6 ustawy o sporcie, posiadającym osobowość prawną i własny majątek, został przez władze MZPN bezprawnie uznany za jednostkę terenową MZPN.

Zgodnie z art. 10 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, warunkiem koniecznym dla utworzenia terenowych jednostek organizacyjnych jest spełnienie wymogów co do treści statutu stowarzyszeń, tzn. statut powinien określać zasady utworzenia i rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej, strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej, czy też możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzeń za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Ponadto ustęp 2. wspomnianego przepisu stanowi, że terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Jak wskazuje doktryna „trzeba podkreślić, że intencją ustawodawcy w aktualnym stanie prawnym było (tak jak poprzednio) zachowanie koncepcji, zgodnie z którą terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia nadal funkcjonują na podstawie statutu stowarzyszenia je tworzącego. Ustawodawca nie dopuszcza bowiem także w aktualnym stanie prawnym innej w tym zakresie możliwości. Zważywszy na powyższe, podkreślenia wymaga, iż regulacja zakresu zarówno wpływu, jak i zależności decyzyjnej oddziału jednostki macierzystej stowarzyszenia jest de facto zależna od woli walnego zebrania jego członków wyrażonej w statucie” (E. Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa, 2016).

Art. 10a ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:
1) zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej;
2) strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej;
3) organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania;
4) możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.
2. Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.
3. Jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:
1) warunki, które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną;
2) zasady gospodarowania majątkiem;
3) sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu;
4) szczegółowe zasady likwidacji.
4. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd stowarzyszenia.
5. Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki.
7. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia. Do likwidacji przepisy art. 36 i art. 37 stosuje się odpowiednio.

Statut MZPN nie przewidywał oraz nie przewiduje możliwości utworzenia terenowych jednostek organizacyjnych. Co warte podkreślenia, MZPN został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.11.2002 r., tj. później niż TOZPN, który to został wpisany 19.09.2001 r. W związku z powyższym należy podkreślić, iż nie było i nie ma prawnej możliwości dla utworzenia Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej jako terenowej jednostki organizacyjnej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Należy więc wskazać, iż uregulowanie przez MZPN w formie Uchwały materii dotyczącej utworzenia jednostek terenowych, określenia kompetencji tych jednostek oraz organów MZPN, w szczególności dotyczącej zatwierdzania budżetu jednostki terenowej, kontrolowania prawidłowości powierzonych zadań w oparciu o kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz przyznania kompetencji Zarządowi MZPN do uchylenia uchwały i decyzji wydanych z naruszeniem przepisów przez terenową jednostkę organizacyjną stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, tj. art. 2, art. 10 pkt 5 oraz 10a, które gwarantują niezależność oraz prawo do samorządności TOZPN.

Pomiędzy powołanymi stowarzyszeniami, tj. MZPN oraz TOZPN nie istnieje stosunek podległości, zaś ich powiązanie wynika z faktu członkostwa TOZPN w MZPN. Oba stowarzyszenia posiadają osobowość prawną i własny majątek, natomiast MZPN nie uczestniczy w finansowaniu TOZPN. Przepisy statutu TOZPN przewidują samodzielność finansową tego stowarzyszenia i wewnętrzne regulacje dotyczące nadzoru. Stan prawny wynikający ze statutów, jak i przepisów Prawa o stowarzyszeniach nie pozostawia więc wątpliwości, że obie organizacje są niezależne, zaś ewentualne powiązanie wynikające ze stosunku członkostwa w MZPN nie nakłada na TOZPN dodatkowych, ponad określone w Rozdziale III statutu MZPN obowiązków. 

Statut Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
§ 4
TOZPN jest dobrowolną i samorządną organizacją sportu piłki nożnej o celach niezarobkowych, opierającą działalność na pracy zrzeszonych w niej członków.

§ 18
Władzami TOZPN są:
⦁    Walne Zebranie,
⦁    Zarząd,
⦁    Komisja Rewizyjna.

§ 12
⦁    Członkami TOZPN mogą być kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie piłkarskim, a więc sportowe spółki akcyjne, stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe.

§ 32
Do kompetencji Zarządu należy:
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami TOZPN,
6. zatwierdzanie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej TOZPN.

§ 34
3. Prezydium Zarządu jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawie przeznaczania środków finansowych TOZPN na realizację celów statutowych Związku.

§ 36
Zarządowi przysługuje także prawo – w przypadku naruszenia przez członka TOZPN Statutu uchwał, regulaminów lub decyzji władz związku:
⦁    Zwrócenie uwagi i żądania dostosowania się do w/w przepisów i decyzji,
⦁    Odmowy pomocy organizacyjnej i finansowej członkowi,
⦁    Żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał i wydanych decyzji,
⦁    Uchylenia uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem prawa.

§ 37
2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo – organizacyjnej, ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.
Ponadto, należy wskazać na rażące naruszenie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach statuujących o sposobie określenia kompetencji władz stowarzyszenia. Zgodnie z art. 10 pkt 5 powołanej ustawy statut stowarzyszenia określa władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje. Natomiast § 8 ust. 2 Uchwały rozszerza kompetencje Komisji rewizyjnej MZPN ponad określone w statucie MZPN. Zgodnie bowiem z § 57 ust. 3 Statutu MZPN: kontrolę nad gospodarka finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Analiza przywołanego przepisu jednoznacznie wskazuje, iż mowa tu o kontroli gospodarki finansowej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, nie zaś innych osób prawnych, będących jednocześnie członkami MZPN. Na podstawie § 35 ust. 2 Statutu MZPN: Komisja Rewizyjna ma kompetencje do kontrolowania Okręgów i Podokręgów, jednakże jest ona ograniczona wyłącznie w zakresie przyznanych funduszy. Jednocześnie, zgodnie z § 59 ust. 3 Statutu TOZPN: nadzór nad gospodarką finansową prowadzi Komisja Rewizyjna TOZPN. Zarówno MZPN, jak i TOZPN w swoich statutach zobowiązują się do prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naruszenie sposobu określania kompetencji władz stowarzyszenia, jakim jest Małopolski Związek Piłki Nożnej, należy więc uznać za ewidentne.


Art. 10 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje


Ponadto, pragnę zwrócić uwagę,  iż jedynie organ nadzoru w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego ma uprawnienie do podjęcia środków nadzorczych określonych w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.


Art. 25 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:
1. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:
1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
2) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.

Art. 28 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:
W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 3 i art. 10b, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art. 29.

Art. 29 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach:
1. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:
1) udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia;
2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia;
3) rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.


Wątpliwości budzi również wprowadzenie obowiązku przedłożenia Prezydium Zarządu MZPN do zatwierdzenia budżetu TOZPN. Budżet ten ma być następnie zatwierdzany w oparciu o ich analizę pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Należy podkreślić, ze kompetencje te nie wynikają z żadnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Należy wskazać, że nawet Prezydent Miasta Tarnowa jako organ nadzoru nad TOZPN sprawuje nadzór nad Związkiem jedynie pod względem legalności. Stanowisko to jest powszechnie przyjmowane również w literaturze:

13. Legalność. Komentowany art. 25 PrStow (podobnie jak art. 7 Konstytucji RP) poddaje w całości nadzorowi działalność stowarzyszenia, ale tylko pod względem legalności, tzn. zgodności z prawem. Oznacza to, że organ nadzorujący nie ma w tym zakresie uprawnień do oceny celowości, gospodarności czy rzetelności.
(dr Edyta Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Legalis)

Po drugie, nawet organ administracji publicznej umocowany ustawowo do przeprowadzenia kontroli działalności organizacji pozarządowych, tj. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę jedynie w zakresie gospodarności i legalności:

Art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
3. Kontrola działalności jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 3, jest przeprowadzana pod względem legalności i gospodarności.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż nie ma żadnego prawnego uzasadnienia dla ingerencji MZPN nad procedurą uchwalania budżetu TOZPN, działającego w oparciu o swój własny statut oraz przepisy powszechnie obowiązujące, regulujące tę materię, w szczególności ustawę – Prawo o stowarzyszeniach (rozdział 4) oraz ustawy o rachunkowości.

Podobnie  należy ocenić § 8 ust. 3 Uchwały, w szczególności w części dotyczącej rozszerzenia kompetencji Zarządu MZPN w zakresie uchylenia uchwały i decyzji wydanych przez terenowe jednostki organizacyjne z naruszeniem prawa, a więc za pozbawione podstaw prawnych i niemożliwe do wykonania. Należy w tym momencie podkreślić, że nawet Prezydent Miasta Tarnowa jako organ nadzoru nad TOZPN nie ma możliwości uchylenia uchwał Związku, lecz może jedynie zwrócić się do sądu o dokonanie tej czynności w przypadku braku jej zgodności z prawem. W związku z powyższym, przyznanie kompetencji Zarządowi MZPN w § 8 ust. 3 Uchwały należy uznać za kolejne naruszenie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Mając na uwadze całokształt przedstawionych okoliczności, skierowanie pisma do organu nadzoru jest konieczne i niezbędne dla zgodnego z prawem funkcjonowania Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Przedstawione działania, tj. podjęcie Uchwały nr 4/Z/2017 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30.03.2017 r. przyznającej kompetencje organom MZPN poza procedurą zmiany statutu oraz tworzącej terenowe jednostki organizacyjne MZPN należy uznać za rażącą ingerencję w samodzielność i samorządność innych poza MZPN stowarzyszeń, działania całkowicie pozbawione podstaw prawnych, a zatem niemożliwe do wykonania. Przedstawione przepisy stoją w całkowitej sprzeczności nie tylko z zasadami nadzoru nad stowarzyszeniami opisanymi w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, lecz naruszają podstawowe zasady, na których opiera się działalność wszystkich stowarzyszeń jakimi są samodzielność, samorządność i niezależność zagwarantowana w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a stanowiąca konkretyzację wolności zrzeszania się jednostki zagwarantowaną w art. 58 ust. 1 Konstytucji RP.

W związku z powyższym, wnoszę o podjęcie stosownych czynności przez tut. Organ nadzoru, w szczególności wystąpienie o usunięcie wskazanych przepisów do władz MZPN.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza